Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Print

Orzeczenia i opinie wydawane są na pisemny wniosek (zał.nr 1) rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia lekarskie, wyniki hospitalizacji itp. 

Nauczanie indywidualne:

1. W razie wypadku losowego, zdrowotnego:
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (zał.nr 2), wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni),
 • szczegółową opinię nauczycieli uczących, dotyczącą funkcjonowania ucznia w szkole/ świadectwo ucznia z ostatniego roku,
 • inne posiadane opinie (np. psychologiczna).
2. W przypadku różnego rodzaju schorzeń:
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza (zał.nr 2) określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
 • dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
 • szczegółową opinię nauczyciela przedszkola lub nauczycieli  uczących w szkole na temat funkcjonowaniu dziecka/ucznia w szkole,
 • wyniki badań: psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego.

Kształcenie specjalne:

1. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej
 • aktualne wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego,
 • opinia z przedszkola lub szkoły  dotycząca funkcjonowania dziecka w placówce,
 • w razie występowania dodatkowych schorzeń - dokumentacja medyczna.
2. W przypadku uczniów:

√ niesłyszących*,
√ słabo słyszących*,
√ niewidomych**,
√ słabo widzących**,
√ z niepełnosprawnością ruchową,
√ z autyzmem, Zespołem Aspergera.

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność (zał. nr 4),
 • * diagnoza otolaryngologiczna lub audiologiczna,
 • ** diagnoza okulistyczna (zał.nr 3),
 • aktualne wyniki badań psychologicznych (w tym określenie potencjału intelektualnego), pedagogicznych i logopedycznych,
 • opinia z przedszkola/szkoły dotycząca funkcjonowania dziecka w placówce,
 • inne opinie (od terapeutów), wyniki badań medycznych itp. uzupełniające diagnozę funkcjonowania dziecka.

 √ niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami lub z zaburzeniami zachowania:

 • szczegółowa opinia na temat funkcjonowania dziecka/ ucznia w szkole,
 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna,
 • ewentualnie dokumentacja medyczna.

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze:

 • diagnoza funkcjonalna lub wyniki badań psychologicznych,
 • opinia na temat funkcjonowania dziecka/ucznia z placówki,
 • dokumentacja medyczna w przypadku indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca niepełnosprawność dziecka,
 • wyniki badania psychologicznego lub obserwacji psychologicznej, badanie logopedyczne (określenie rozwoju psychoruchowego dziecka),
 • inne dokumenty opisujące funkcjonowania dziecka (np. opinia z przedszkola jeśli dziecko uczęszcza, diagnoza funkcjonalna, itp.).

  

W przypadku braku badań psychologicznych, logopedycznych bądź pedagogicznych dziecko  umawiane jest na badanie w poradni do odpowiedniego specjalisty.

Wnioski rodziców/opiekunów prawnych dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka składane są w sekretariacie poradni, po uprzedniej konsultacji z członkiem zespołu orzekającego.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu oraz przedstawić swoje stanowisko o czym jest informowany pisemnie.

Wnioskodawca odbiera osobiście orzeczenie (opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju) w 3 egzemplarzach.

Od orzeczenia wydanego przez zespół orzekający poradni wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty w Warszawie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Poradnia wydaje orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły, a zamieszkują na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego.