Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Wszystkie dokumenty do pobrania są w formacie PDF


DRUKI DLA RODZICÓW  

Wniosek o przeprowadzenie badania

Wniosek o wydanie opinii, informacji

Wniosek o wydanie orzeczenia - w sprawach: nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zał. nr 1)

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku ukraińskim

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku rosyjskim

Zaświadczenie lekarskie – potrzebne przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego (zał. nr 2) 

Zaświadczenie lekarskie – potrzebne przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (zał. nr 4)

Zaświadczenie lekarskie – potrzebne przy składaniu wniosku o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia utrudniajacy realizację wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem (zał. nr 5)

Zaświadczenie lekarskie – diagnoza okulistyczna (zał. nr 3)

 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej

 

DRUKI DLA NAUCZYCIELI

Dokumenty ze szkoły mogą być przesyłane do poradni drogą elektroniczną:

  • do poradni w Piasecznie:

- fax: 22 756 44 55 

- email: poczta@poradnia.piaseczno.pl

  • do poradni w Górze Kalwarii:

- fax: 22 727 48 78

- email: g.k@poradnia.piaseczno.pl 

  •  do poradni w Tarczynie:

- fax: 22 727 86 61

- email: tarczyn@poradnia.piaseczno.pl


Informacja o dziecku objętym edukacją przedszkolną

Informacja o dziecku - skierowanie na badanie pod kątem gotowości szkolnej

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia w celu objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 

 Informacja o uczniu - skierowanie na diagnozę
UWAGA - NIE SĄ TO DRUKI na potrzeby wydania orzeczenia

dodatkowe dokumenty do uzupełnienia:

- załącznik 1 do Informacji o uczniu   - w przypadku trudności w uczeniu się

- załącznik 2 do Informacji o uczniu  - w przypadku trudności wychowawczych i emocjonalnych
 


Wytyczne do opracowania opinii dla zespołu orzekającego w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia

 

-----------------------------------------------------------------
Narzędzia przesiewowe pomocne przy wstępnej diagnozie:
Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV-VI - diagnoza nauczycielska
Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów szkół średnich - diagnoza nauczycielska