Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Poradnia rekomenduje publikacje i materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzicami: 

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2. Edukacja najmłodszych

   Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej

   Sześciolatek w szkole

   Czy moje dziecko może zostać uczniem? - arkusz obserwacji dziecka 6-letniego dla rodziców (materiał ze strony Biura Edukacji w  Warszawie)

   Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego - poradnik MEN dla rodziców.

3. Diagnoza uczniów

4.  Uczeń zdolny

    Poradniki dla nauczycieli - praca z uczniem zdolnym

5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   
    Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

    IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – przedszkole -  opracowanie ORE

    Publikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnopsrawną intelektualnie - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnopsrawnością Intelktualną
 
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - publikacja MEN

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - publikacja MEN

    Ryzyko dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej - materiały ORE

    Propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej - publikacja ORE

    Dysleksja - informacje PTD, materiały do pobrania

   
Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV-VI - narzędzia przesiewowe dla nauczycieli
   
Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów szkół gimnazjalnych - narzędzia przesiewowe dla nauczycieli

    Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją - przewodnik dla nauczyciela, M.Bogdanowicz             

    Adaptacja podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących
 
    Zaburzenia komunikacji językowej

    Praca z uczniem cudzoziemskim
   
    Inny w polskiej szkole - poradnik dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi

     Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności - publikacja z cyklu One są wśród nas

     Zrozumieć innych czyli jak uczyć o uchodźcach

    Ku wielokulturowej szkole w Polsce - pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia
   
    Materiały i narzędzia przydatne w pracy z uczniami i uczennicami migranckimi oraz w pracy w klasie i w szkole wielokulturowej

    Moduły edukacyjne i narzędzia dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi  

Inteligencje wielorakie na zajęciach wczesnoszkolnych. Język polski dla dzieci cudzoziemskich - publikacja ORE

   Rozmawiajmy o uchodźcach! - scenariusze zajęć dla uczniów gimnazjum, Centrum Edukacji Obywatelskiej

6. Resocjalizacja i socjoterapia
  
    Dopalacze - odsłona piekła - pakiet edukacyjny dla szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej

   Smak życia, czyli debata o dopalaczach - program profilaktyki uniwersalnej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka

    O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii - poradnik dla rodziców

7. Uzależnienia behawioralne - publikacja dla uczniów szkół podstawowych, młodzieży, rodziców

    Kwestionariusz uzależnienia od Internetu 
- do wypełnienia on-line na stronie Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

    Uzależnienia behawioralne - profilaktyka i terapia - publikacja nie tylko dla specjalistów: hazard, komputer i internet, gry komputerowe, cyberseks, kompulsywne kupowanie, pracoholizm

   
Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych


8. Poradnictwo zawodowe
   
    Vademecum doradztwa zawodowego

    Edukator zawodowy


    Perspektywy edukacyjno-zawodowe

    
DIAPREZAMUS - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży  - szkoła podstawowa
    
    Kwestionariusz predyspozycji zawodowych - szkoła podstawowa kl. III - określenie preferencji, zdolności, zainteresowań, kompetencji, zachowań i cech osobowych /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 

    Kwestionariusz predyspozycji zawodowych - szkoła podstawowa kl. VI /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 

    Kwestionariusz predyspozycji zawodowych - gimnazjum /do druku oraz w wersji elektronicznej/
   
    Kwestionariusz predyspozycji zawodowych - szkoła ponadgimnazjalna /do druku oraz w wersji elektronicznej/

    Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer w wersji online z witrynu www.traugutt.net
  
    Vademecum Talentu - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  - szkoła podstawowa kl. VI /do druku oraz w wersji elektronicznej/  


    Vademecum Talentu - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  - gimnazjum /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 
   
     Vademecum Talentu - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów - szkoła ponadgimnazjalna /do druku oraz w wersji elektronicznej/


     Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu - szkoła podstawowa kl. VI /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 
 
   
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu - gimnazjum /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 

    Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu - szkoła ponadgimnazjalna
/do druku oraz w wersji elektronicznej/ 

   Pomoc w wyborze kierunków studiów - aktualne informacje o ofercie uczelni, wymaganiach na poszczególne kierunki itp.

    Test "Edukacja-Zawód" - diagnoza wspierająca decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów liceów ogólnokształcących

    Ja na rynku pracy - przygotowanie uczniów do odnalezienia się na rynku pracy

    Zawód w cenie

    Mapa szkół zawodowych w Polsce - baza informacji o technikach i zasadniczych szkołach zawodowych przygotowana przez MEN

 

9.  Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą 

  Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać

  Zapobieganie agresji w szkole. Metody organizacji codziennej pracy wychowawczej

   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością

10.
Promocja zdrowia

11. Prawa dziecka - scenariusze zajęć lekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych


Rozwijanie dziecięcej ciekawości i pasji czyli
Scenariusze zajęć - bezpłatnie udostępnione pomysły na lekcje dla uczniów szkół podstawowych opracowane przez Fundację Uniwersytet Dzieci

Scenariusze zajęć - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa kl. IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne  - www.scholaris.pl 

"Opowieści z Pacynkowa" czyli program edukacyjny dla rodziców i nauczycieli oparty ma metodzie bajkoterapii oraz pracy z pacynką