pedagog specjalny, neurologopeda, trener II st. EEG Biofeedback, nauczyciel dyplomowany.

Odbyła staże specjalizacyjne w paryskich ośrodkach logopedycznych, Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, Instytucie EEG w Warszawie.

Uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogaca i przystosowuje swój warsztat pracy do potrzeb i możliwości pacjentów. Ukończyła specjalistyczne szkolenie (poziom podstawowy) z zakresu diagnozy i terapii metodą Warnkego.
Współpracuje z wieloma ośrodkami i placówkami zajmującymi się pomocą dzieciom z dysfunkcjami oraz z wyższymi uczelniami przygotowującymi studentów do pracy w tym zakresie.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy (także w ramach wczesnego wspomagania rozwoju), czytania i pisania oraz profilaktyką tych zaburzeń. Prowadzi terapię metodą Warnkego – uwrażliwianie mózgu na przetwarzanie informacji wzrokowych, słuchowych i ruchowych.
Jest członkiem zespołów orzekających działających w Poradni.

Skip to content