pedagog – terapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w IPSiR na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizacja wychowawcza.

Ukończyła Podyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Uzyskała certyfikat do prowadzenia treningu percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni metodą Warnkego oraz zdobyła uprawnienia terapeuty
w zakresie funkcjonalnej diagnozy widzenia. Ukończyła liczne kursy m.in. z terapii ręki, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR cz.1). Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych, warsztatach metodycznych oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczo – Rehabilitacyjnym TPD „Helenów”, w Zespole Szkół w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie – Międzylesiu, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie, a także w szkołach integracyjnych oraz ogólnodostępnych. Współpracowała z Pracownią Profilaktyki Młodzieżowej „PRO-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie m.in. w zakresie badań naukowych realizowanych w ramach programu Ministra Zdrowia „Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu”. Jest autorką publikacji artykułu pt. „Obraz własnej osoby młodzieży nieprzystosowanej społecznie” w specjalistycznym czasopiśmie „Opieka – wychowanie – terapia” (nr 3-4 2004). Od 2004 r. pełni obowiązki sądowego kuratora społecznego w I ZKSS w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów w wieku szkolnym.

Skip to content