socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistyczno – Społecznym SWPS oraz studia podyplomowe z Socjoterapii –  Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto ukończyła certyfikowany kurs: Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc regularnie w certyfikowanych szkoleniach, specjalistycznych kursach, sympozjach dotyczących: diagnozy rozwoju dziecka, metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, diagnozy i terapii problemów psychicznych dzieci i młodzieży, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, strategii i procedur postępowania w kryzysie suicydalnym u nastolatków.  

Doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy z dziećmi w przedszkolu, młodzieżą i rodzinami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii poprzez:

  • diagnozę psychologiczną i terapię dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów psychicznych oraz trudności szkolnych,
  • realizację działań psychoprofilaktyki i wpierania rozwoju dziecka,
  • prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych,
  • wspieranie rodziny i środowiska wychowawczego w procesie zdrowienia dziecka,
  • prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zagrożonych rozwojem zaburzeń psychicznych,
  • doświadczenie we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Odbyła staże kliniczne: Roczny Staż w II Klinice Psychiatrii WUM Szpital Bródnowski oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W Poradni zajmuje się diagnozą  psychologiczną dzieci do 9 r.ż.

Skip to content