oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia psychologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, studia podyplomowe  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektulaną i autyzmem  w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ponadto studia podyplomowe wychowania seksualnego, kurs zarządzania oświatą, posiada dyplom mediatora, jest w trakcie nauki języka migowego. Odbyła wiele form doskonalenia zawodowego: szkolenie stacjonarne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Ośrodku Terapii Uzależnień, staż w Centrum CBT, kurs doskonalący w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym, kurs I i II stopnia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W Poradni pracuje od ponad 20 lat. Zajmuje się diagnozą i pracą z małymi dziećmi (do 5 roku życia), z dziećmi niepełnosprawnymi (bez ograniczeń wiekowych) i pomocą dla ich rodziców. Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 3-5 lat ukierunkowane na stymulację rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego w oparciu o metodę W. Sherborne. Współpracuje z przedszkolami powiatu piaseczyńskiego poprzez wyjazdy terenowe oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami. Przewodniczy zespołowi orzekającemu wydającemu opinie i orzeczenia dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z niepełnosprawnością intelektualną, przewlekle chorych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Jest również członkiem zespołu orzekającego wydającego opinie i orzeczenia dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących.

Koordynuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Skip to content