W Poradni działają zespoły orzekające na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zespoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub dorosłego (pełnoletniego) ucznia, wydają:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Szczegółowa procedura diagnozy do postępowania orzekającego jest dostępna [tutaj].

Druki dla rodziców i nauczycieli znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Prosimy przynosić kopie dokumentów /oryginały do wglądu/, ponieważ Poradnia nie prowadzi usług xero.

Skip to content