Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piasecznie prowadzi terapię EEG Biofeedback dla uczniów z placówek znajdujących się na terenie jej działania – powiat piaseczyński.

Z powodu dużego zainteresowania terapią zapisy na bieżący rok szkolny zostały zakończone.

Obecnie nie jest znany termin ponownego uruchomienia zapisów na terapię EEG Biofeedback.

Rekrutacja: Na terapię kwalifikują specjaliści Poradni po przeprowadzonych konsultacjach.

Warunki kwalifikacji.

– Uczniowie szkół z rejonu działania Poradni (wiek: od klasy II szkoły podstawowej),

– Aktualne pełne badanie psychologiczne (bez niepełnosprawności intelektualnej; iloraz inteligencji w normie).

– Dzieci i młodzież z zaburzeniami koncentracji uwagi.

– Dokumentowane niezadowalające efekty wcześniejszych terapii (EEG Biofeedback jest terapią wspomagającą, nie może być pierwszą stosowaną metodą!).

– Konieczne badanie EEG z opisem i zaświadczenie od lekarza-neurologa o braku przeciwwskazań do podjęcia terapii.

– Trzykrotna odmowa rozpoczęcia terapii w proponowanym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących!

Nie prowadzimy treningów BFB jeśli zapis EEG jest nieprawidłowy (np. występują fale lub grupy fal ostrych, zapis zmienia się pod wpływem fotostymulacji itp.). 

Zasady współpracy.

 • SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ  W WYZNACZONYM TERMINIE.
 • Dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.
 • Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.
 • Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.
 • Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana przynajmniej dzień wcześniej; w przypadkach nagłych tego samego dnia.
 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
 • W zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe – bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione, osłabione) nie może brać udziału w zajęciach.
 • Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy lub wynikają z nieusprawiedliwionych nieobecności pacjenta.
 • Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.
 • Na zajęcia dziecko powinno przyjść wyspane, najedzone.
 • W czasie trwania treningów konieczne jest ograniczenie korzystania z urządzeń multimedialnych.

EEG Biofeedback – infomacja o metodzie.

Skip to content