Wnioski Rodziców/opiekunów prawnych rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń.

Rodzice/opiekunowie prawni informowani są  o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. 

1. Zespół wydaje orzeczenia i opinie:

• dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni (powiat piaseczyński),

• dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego.

2. Zespoły działające w poradni na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub dorosłego (pełnoletniego) ucznia, wydają:

• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

• orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

• orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

• orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,

• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

3. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

• na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

a) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,

b) asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,

c) pomoc nauczyciela,

d) asystent edukacji romskiej

– wyznaczeni przez ich dyrektora;

• na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż ww. wymienieni. 

4. Wniosek (zał.nr 1) składa rodzic  dziecka/ucznia lub  pełnoletni  uczeń. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu w postaci papierowej po wcześniejszej umówionej konsultacji i wywiadzie z jednym z członków zespołu.

Wywiad dla rodzica do wydania orzeczenia

W czasie konsultacji analizowana jest dostarczona przez rodzica/pełnoletniego ucznia dokumentacja uzasadniająca wniosek:

  zaświadczenia lekarskie (zał.nr 4): 

– dla dzieci i uczniów słabosłyszących/niesłyszących (m. in. audiogram wraz z opisem), 

– dla dzieci słabowidzących/ niewidomych (diagnoza okulistyczna (zał.nr 3) z uwzględnieniem określenia ostrości wzroku, pola widzenia, zalecenia okulisty dotyczące zastosowania pomocy optycznych itp.), 

– z autyzmem i zespołem Aspergera, 

– dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową (opis problemów ruchowych dziecka wpływających na funkcjonowanie dziecka, zalecenia dotyczące koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego lub pomocy), w tym afazją ( diagnoza neurologa, badanie słuchu wraz z  opisem),
– dla uczniów realizujących obowiązek szkolny/obowiązek nauki oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola  – w zaświadczeniu (zał.nr 2) lekarz określa:

1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

3) W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia.

√  informację o terapii psychologicznej prowadzonej z dzieckiem z trudnościami w sferze emocjonalnej/psychicznej – w przypadku ubiegania się o nauczenie indywidualne,

√ wyniki badań określających potrzeby dziecka (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub innych),
√  opinię z przedszkola/szkoły  zawierającą w szczególności:

   1) informację o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

   2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:

   a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

   b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi –okresową ocenę funkcjonowania dziecka;

   3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.Jeżeli przewodniczący zespołu uzna, że dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, informuje rodzica o konieczności jej uzupełnienia lub kieruje dziecko na diagnozę do odpowiednich specjalistów w poradni.

5. Po złożeniu przez rodzica wniosku wraz z kompletną dokumentacją uzasadniającą wniosek przewodniczący zespołu wyznacza termin posiedzenia zespołu i informuje o tym wnioskodawcę.

6. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

7. Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów.

8. Orzeczenie/opinia jest gotowa do odbioru w terminie 7 dni od dnia wydania.

9. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

Wytyczne do opracowania opinii dla zespołu orzekającego w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia

Skip to content