oradnia Psychologiczno – Pedagogiczna została powołana 1 września 1966r. (wówczas jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa).

Pierwszą siedzibą był budynek Biblioteki Pedagogicznej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 47. Od 1971r. do listopada 2003r. poradnia mieściła się w budynku wolnostojącym w Konstancinie- Jeziornej przy ul. Grodzkiej 25.

Od 2003r. do dziś nasza placówka ma siedzibę w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20A, w budynku internatu Zespołu Szkół RCKU.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obejmuje swoją pomocą  mieszkańców gmin powiatu piaseczyńskiego: Piaseczna, Konstancina- Jeziorny, Góry Kalwarii, Lesznowoli, Prażmowa i Tarczyna.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Piaseczyński, a sprawującym nadzór pedagogiczny Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Od 2013r. poradnia została wskazana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jako poradnia, w której działają zespoły orzekające w sprawie autyzmu, a także dzieci niewidzących i słabo widzących oraz dzieci  niesłyszących i słabo słyszących.

Poradnia służy bezpłatną pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną dzieciom i młodzieży w wieku 0-19 lat, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych, publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Poradnia realizuje swoją misję (zgodnie z obowiązującymi  aktami prawnymi) poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną, wydawanie orzeczeń i opinii, oraz wspomaganie pracy szkół.

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy współpracujemy z licznymi instytucjami np. PCPR, MOPS, Sądy, Policja, placówki ZOZ, organizacje pozarządowe.

Skip to content