Diagnoza:

√ Psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dotyczy badania: trudności rozwojowych dzieci w wieku 0-3 oraz wieku przedszkolnego, gotowości szkolnej dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, rozwoju psychospołecznego, możliwości intelektualnych, specyficznych trudności w uczeniu się, problemów emocjonalnych itp.

√ Pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna dotyczy badania ogólnych trudności dziecka w nauce oraz specyficznych trudności w uczeniu się.

√ Logopedyczna

Diagnoza logopedyczna określa stopień opóźnienia oraz zaburzenia mowy u dzieci.

√ Integracji sensorycznej (SI)

Diagnoza integracji sensorycznej określa poziom integrowania przez mózg bodźców docierających z różnych kanałów sensorycznych. Zaburzenia w odbiorze i integracji tych bodźców mogą powodować dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz w zachowaniu dziecka.

Terapia:

√ Psychologiczna

Terapia psychologiczna obejmuje spotkania mające na celu pomoc w zaburzeniach emocjonalnych i psychosomatycznych takich jak moczenie nocne, agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, nieśmiałość itp.

√ Pedagogiczna

Zajęcia nakierowane są na usprawnianie zaburzonych funkcji, wspomaganie tych dobrze rozwijających się, wyrównanie trudności w czytaniu, poprawnym ortograficznie, gramatycznie i graficznie pisaniu oraz w rozumowaniu matematycznym.

√ Logopedyczna

Terapia logopedyczna polega na korygowaniu zaburzeń mowy, usprawnianiu motoryki aparatu artykulacyjnego, zwiększeniu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, a także wzbogacaniu zasobu słownictwa  biernego i czynnego.

√ Integracji sensorycznej (SI)

Terapia integracji sensorycznej polega na usprawnieniu połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego , czyli poprawie jakości przesyłania i organizowania informacji odbieranych przez różne zmysły. Terapię przeprowadza się po wcześniejszej dokładnej diagnozie specjalistycznej.

√ Terapia metodą prof. Tomatisa

Terapia metodą prof. Tomatisa polega na usprawnianiu czynnego słuchania. Stosowana jest u osób z zaburzeniami uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. U dzieci stosuje się ją w przypadku zaburzeń mowy, zaburzeń głosu i dysleksji. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://whc.ifps.org.pl/2012/04/metoda-tomatisa-i-jej-zastosowania/
 

√ Terapia metodą Warnkego

Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter). W tym może pomóc metoda Warnkego – http://www.metodawarnkego.pl

 √ Biofeedback

Biofeedback to metoda zwiększająca efektywność pracy mózgu. Podczas treningu Biofeedback dzieci uczestniczą w grach, które sterowane są wyłącznie ich umysłem, bez użycia myszki czy klawiatury. Metoda ta przeznaczona jest zazwyczaj dla dzieci z zaburzeniami koncentracji.

√ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia przeznaczona dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem zajęć jest pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

Poradnictwo:

Poradnictwo dla dzieci, młodzieży i rodziców pomaga w rozwiązaniu problemów wieku przedszkolnego, trudności dydaktycznych i wychowawczych wieku szkolnego oraz kryzysu wieku dorastania.

Badanie uwagi słuchowej:

Badanie przeprowadza się w celu określenia rodzaju i zakresu problemów dziecka w zakresie głębokiego (centralnego) przetwarzania słuchowego oraz lateralizacji słuchowej.  

Wykaz opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne

Skip to content