Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela   (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy  (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. – ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 i 527 ze zmianami.)

Akty wykonawcze:

Rozporządzenia MEN z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 r., poz. 1647);

Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492);

Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072);

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r, poz. 1157);

Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 532);

Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie i zagożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1113);

Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

Rozporządzenie MEN z 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 r., poz. 1257).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249);

Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631);

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 61, z późn. zm.);

Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977);

 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania publicznych szkół z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) oraz z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 204);

Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  ((Dz.U. 2015 poz. 843);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. 2015 poz. 1202)

Akty prawne powiązane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 957).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Skip to content