Oświadczenie w sprawie dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradnia.piaseczno.pl

Data publikacji: 2020.09.01

Data aktualizacji: 2023.03.31

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Lista:

-zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

-część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

-nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;

-brak dostępności języka migowego;

-nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest w.dzwonkowska@poradnia.piaseczno.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 7564455. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Architektura

 1. Do budynku Poradni w Piasecznie prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Wojska Polskiego, na I piętro prowadzą do niego schody oraz wejście od strony ulicy Kniaziewicza, na I piętro można dostać się windą. Na parkingu przed wejściem od ulicy Kniaziewicza znajduje się parking z oznaczeniami dla podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Do Poradni w Górze Kalwarii prowadzi wejście od strony parkingu przy ulicy Saperów. Wjazd do poradni na II piętrze windą. Przed wejściem znajduje się parking. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Do Poradni w Tarczynie prowadzą schody na drugie piętro w zespole szkół przy ulicy Szarych Szeregów 8. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynkach poradni toalety mają dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, wszystkie pomieszczenia są dostępne.
  1. W budynkach poradni nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  2. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. W poradni nie ma możliwości skorzystania z  tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Niektórzy pracownicy posługują się językiem migowym w podstawowym zakresie.
Skip to content