Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) można diagnozować dopiero od IV klasy szkoły podstawowej.

Na wizytę ze specjalistą należy wziąć ze sobą:

  • Numer PESEL dziecka,
  • Opinię od nauczyciela/pedagoga dotyczącą funkcjonowania dziecka na zajęciach w szkole – druki znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
  • Zaświadczenia lekarskie i wyniki badań, jeżeli dziecko znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną,
  • Aktualne zeszyty szkolne.

 Prosimy przynosić kopie dokumentów /oryginały do wglądu/, ponieważ Poradnia nie prowadzi usług xero.

Skip to content