Zasady rekrutacji i uczestnictwa w treningu uwagi słuchowej prowadzonym metodą prof. AlfredaTomatisa

Trening uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa odbywa się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 30.

 Zajęcia kierowane są do dzieci od 6-go roku życia oraz uczniów ze szkół podstawowych i średnich uczęszczających do placówek zlokalizowanych w  powiecie piaseczyńskim.

 Udział w treningu jest bezpłatny.

 Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zajęcia te mają za zadanie minimalizować bariery edukacyjne u dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowane zostały specyficzne trudności  w uczeniu się ale też inne specjalne potrzeby edukacyjne.


Warunkiem uczestnictwa w zajęciach metodą prof. Tomatisa jest:

 1. Zgłoszenie dziecka przez Rodzica/Opiekuna prawnego poprzez wpisanie na listę osób oczekujących na trening.
 2. Wstępna  diagnoza percepcji słuchowej  – test uwagii lateralizacji słuchowej (TUiLS metodą prof. Tomatisa) wykonany przez  terapeutę uwagi słuchowej PPP w Piasecznie.
 3. Badanie EEG (elektroencefalogram) wskazujące na zapis w normie.
 4. Zgoda lekarza na udział w treningu uwagi słuchowej metodą prof. Tomatisa

a w przypadku wyników  wskazujących na nieprawidłowości w zapisie EEG – zgoda na udział w zajęciach wyrażona przez lekarza neurologa.W szczególnych przypadkach – wynik audiologicznego badania słuchu.

W diagnozie i terapii może uczestniczyć tylko dziecko zdrowe.

Dziecko chore (z infekcjami, katarem, gorączką itp.) nie może brać udziału w diagnozie i terapii, do czasu ustąpienia objawów choroby.

Na zajęcia treningu  uwagi słuchowej kwalifikowane są dzieci z:

 • problemami percepcji słuchowej,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • zaburzeniami głosu i mowy (np. jąkanie),
 • dysleksją rozwojową,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • nadpobudliwością psycho-ruchową,
 • autyzmem, zespołem Aspergera,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • depresją, nerwicą, brakiem energii,
 • słabą koordynacją ruchową,
 • wysokimi możliwościami uczenia się.

Terapia obejmuje dwa cykle  terapeutyczne, oddzielone przerwą od 3 do 8 tygodni,

trwające 10 dni każda oraz – jeśli  są do tego wskazania – dodatkowo jeden cykl trwający 6 dni.

Każdego kolejnego dnia cyklu odbywa się  1,5 godzinny trening uwagi słuchowej.

Zajęcia mogą się odbywać indywidualnie lub w grupach 2-4-osobowych.

Każdy Uczestnik jest zobowiązany do:

 • systematycznego uczestnictwa w zajęciach – zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, do których został zakwalifikowany,
 • zachowania, które umożliwia przeprowadzenie treningu u pozostałych uczestników zajęć.

Rodzic jest zobowiązany do:

 • dostarczenia terapeucie wszelkich nowych dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka,
 • informowania o innych, prowadzonych równolegle terapiach,
 • bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział dziecka w zajęciach – tj. chorobach, planowanych nieobecnościach,
 • informowania o zdarzeniach losowych mogących mieć wpływ na poziom funkcjonowania dziecka,
 • informowania o obserwowanych zmianach w zachowaniu dziecka,
 • towarzyszenia dziecku podczas sesji treningowych w przypadku, gdy zachowanie dziecka utrudnia bądź uniemożliwia innym Uczestnikom udział w treningu,
 • poniesienia kosztów naprawy  sprzętu do treningu uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa w przypadku umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia tego sprzętu przez dziecko.

Rodzice dziecka uczestniczącego w treningu uwagi słuchowej  mogą podjąć decyzję o rezygnacji z udziału z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych.

O fakcie tym powinni  poinformować terapeutę prowadzącego zajęcia metodą prof. Tomatisa w formie pisemnej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • Zajęcia odbywają się codziennie według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 • Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i nie przekracza 120 minut.
 • Na zajęciach dziecko może mieć własne  przedmioty do manipulacji lub zabaw manualnych, ulubione gry planszowe, puzzle, zabawki itp.
 • Uczestnicy zajęć podczas ich trwania nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, IPod’ów i innych urządzeń elektronicznych.
 • Uczestnicy treningu nie powinni czytać książek, odrabiać lekcji.
 • Spożywanie ewentualnych posiłków jest możliwe poza salą zajęć przed lub po zakończonych zajęciach.
 • Wszelkie sytuacje losowe nieprzewidziane w powyższym regulaminie będą na bieżąco analizowane przez  terapeutę prowadzącego zajęcia.
Skip to content